I. Általános rendelkezések: a fürdő vendégek részére

1. Az élmény és termálfürdő igénybevétele csak a jelen házirend szabályainak betartásával történhet, annak megsértőitől az uszoda vezetői és dolgozói a szolgáltatást megtagadhatják. A szolgáltatást igénybe vevő hozzájárul, hogy az üzemeltető a házirend be nem tartása esetén az adatait felhasználhassa.

2. A fürdő vezetőjének és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált és szakszerű kiszolgálást, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, a személy- és tulajdonvédelmi, a hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Fontos feladatuk, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítottak legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szűntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és az üzem dolgozói is kötelesek betartani.

3. A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző magatartására észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni.

4. A fürdőüzem köteles biztosítani:
•  A medencék vizének hatóságilag előírt minőségét, a medencék, öltözők és egyéb a fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását.
• A töltő-ürítő rendszerrel üzemelő medencék naponkénti ürítését, teljes vízcseréjét.
• A szűrő forgatóval üzemelő medencéknél, hogy a szűrés után a medencékbe visszatérő víz átlátszóság és csíramentesség szempontjából az ivóvízre megállapított minőség követelményeinek megfeleljen.
• A medencék napi ürítését követően azok, illetve az üzemzárást követően a fürdési célokat szolgáló minden helyiség előírt takarítását, fertőtlenítését.
• Az egyes medencékben az előírt vízhőmérsékleteket. Ennek érdekében a medencéknél háromóránként ellenőrző méréseket végeztetni.

5. A szolgáltatás ára a kiszolgálás díját is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója a vendégtől semmiféle más juttatásra nem tarthat igényt.

6. A szolgáltatások a vendégek számára érkezésük sorrendjében áll rendelkezésükre. Kivételt képeznek a terhes anyák, a világtalanok, és azok az egészségkárosultak, akik önálló mozgásra képtelenek.

7. A termálfürdő helységeibe (medencetér, szauna, ill. szabadtér) belépni, valamint a különböző szak-és mellékszolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes, napi dátumbélyegzővel ellátott jeggyel, vagy bérlettel lehet.

8. A fürdőt és a szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

9. A fürdő- és egyéb szakszolgáltatásokat csak megfelelő képesítéssel rendelkező dolgozó vezetheti.

10. A fürdőt fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedők nem látogathatják. Sebezett testtel a fürdőmedencét használni tilos! A kijelölt közös fürdőkabinokat (gőzfürdő, szaunák) - fürdőruhában - férfi és női vendég egy időben veheti igénybe, kivéve a fürdő által kijelölt azon időpontokat, amikor ruhátlan szaunázásra van lehetőség.

11. Ittas személy az fürdő területén nem tartózkodhat, részére a fürdő dolgozója minden szolgáltatást köteles megtagadni.

12. A fürdő területén beléptető rendszer működik, a szolgáltatást igénybe vevő köteles az idevonatkozó utasítások szerint eljárni.

13. A szaunakert külön jegy, vagy bérlet ellenében vehető igénybe érvényes fürdőjegy birtokában.

14. A fürdő berendezéseit, felszerelési tárgyait a vendégek csak rendeltetésszerűen használhatják. Gondatlan magatartás, vagy szándékos károkozás esetén a fürdőüzem a kár megtérítését követelheti.

15. Úszásra alkalmas 120 cm-nél nagyobb vízmélységű medencét, csak képesített úszómester felügyelete mellett lehet üzemeltetni. Két medence egyidejű felügyeletét egy úszómester csak akkor láthatja el, ha a medencék vízfelületének nagysága nem haladja meg az 1000 m2 -t, a köztük lévő távolság legfeljebb 5 m és mindkét vízfelület egyidejűleg akadálytalanul belátható. A 140 cm-nél nagyobb vízmélységnél a mélyvízre utaló jelzést (pl.:180 cm Mélyvíz! Csak úszóknak!) felirattal kell ellátni. Ilyen vízmélységű medencéknél az előírt mentőeszközöket (mentőrúd, mentőöv, mentőkötél) kell elhelyezni.

16. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, valamint a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében TILOS:
• a fürdő egész területén dohányozni, szemetelni, tétre menő szerencsejátékot játszani,
• a közös medencéket előfürdő (zuhany, lábmosó) használata nélkül igénybe venni,
• a medencékben étkezni, a vizet bármely módon szennyezni, vízbe ugrani,
• a medencébe törékeny tárgyakat (poharat, stb.) búvárfelszerelést, labdát vagy bármely baleset- és sérülésveszélyes eszközt bevinni,
• a fürdő területén ételhulladékot, cigarettavéget, poharat és egyéb szemetet eldobálni,
• a medencetérben hangoskodni, rádiót, magnót, stb. üzemeltetni,
• az egynemű öltözőkbe és napozókba más neműnek belépni,
• a fürdő területére állatot bevinni,
• a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni.

A FÜRDŐ TERÜLETÉN LÉVŐ ÉLMÉNYELEMEKET MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA.

AZ ÉLMÉNYELEMEK MŰKÖDÉSÉT AZ ÜZEMELTETŐ SZABADON SZABÁLYOZHATJA!

Tisztelt Vendégeink!

Klórmentes termálvizes fürdőnkben az alábbi élményelemek találhatóak:
Sodrócsatorna, fekvőmasszázs, gejzír, vízköpő, masszírozó fúvóka, vízesés, barlang, csúszda.
Az élményelemek működését az üzemeltető szabadon szabályozza!

 

 

II.  Üzemidő, jegykiadás:

1. A fürdő egyes egységeinek nyitvatartási idejét a vendégek részére jól látható módon és helyen kell kifüggeszteni.

2. A pénztárzárás a fürdő záróráját megelőző másfél órával történik.

3. Csoportos látogatás, illetve fürdőzés esetén a csoport vezetője felelős a jegyváltásért és a csoport tagjaiért.

4. Az üzemidőtől a fürdő vezetősége indokolt esetben (műszaki hiba, vízhiány stb.) eltérhet, amelyről a pénztárnál kifüggesztett hirdetményen értesíti a vendégeket.

5. A fürdő szolgáltatásainak árait a pénztárnál, jól látható helyen kell kifüggeszteni. Az esetleges árváltozásokat az ártáblán minden esetben fel kell tüntetni.

6. A fürdő pénztáránál váltott jegy csak arra a fürdőegységre, szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kérték. A fürdőjegy vagy bérlet csak a váltás helyén és az aznapi (felhasználási) dátummal ellátva érvényes. A kiadott jegyek vissza nem válthatók.

7. Pénzváltás csak a recepción lehetséges.

8. Gyermekjegy az uszodában 3-6 éves korig adható ki és használható fel. A 6 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében veheti igénybe a fürdőt, aki kérésre köteles hitelt érdemlően bizonyítani a gyermek korát. A 6 éven aluli gyermek a szaunában csak orvosi engedéllyel és felnőtt kíséretében tartózkodhat.

III. A vendégek észrevételei, panaszkönyv:

1. A fürdőzőnek jogában áll a szolgáltatás módja, minősége, vagy a kiszolgáló személyzet magatartása ellen kifogást emelni, s azt a pénztárnál elhelyezett Vásárló Könyvébe rögzíteni.

2. A fürdő vezetése minden olvasható, névvel és pontos címmel bejegyzett panaszra köteles írásban vagy szóban válaszolni.

3. A vendéget ért esetleges sérülés, rosszullét estére a nyitvatartási időben elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozó áll rendelkezésre.

4. A fürdővendéget ért sérülésről, balesetről, káresetről a fürdőüzem jegyzőkönyvet köteles felvenni.


IV.  Értékmegőrzés:

1. Készpénz, nemesfém és egyéb értéktárgyaikat vendégeink az értékőrzőben helyezhetik el. A fürdőüzem csak az ott elhelyezett értékekért vállal felelősséget.

2. Nyári időszakban (június 1 – augusztus 31-ig) öltözőszekrény nélküli belépőjeggyel rendelkező vendégeink az átöltözés után ruházatukat (cipőt is) csak zárt táskában vihetik be a fürdő területére.

3. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből (ideértve folyosókon, várókban lévő fogasokon elhelyezetteket is) származó károkért a fürdő felelősséget nem vállal.

4. A talált tárgyakat a ruhatárban, a „Talált Tárgyak Naplójában” történő bejegyzés mellett adhatják le vendégeink.


V. Uszoda rendje:

1. A medencetérbe lépés előtt a zuhanyzó, lábmosó használata kötelező.

2. A medencében szappant és egyéb tisztálkodó szert használni TILOS!

3. Mélyvizű medencét csak önállóan úszni tudók használhatják. Ennek hiányában a szükséges védőfelszerelés és úszni tudó felnőtt felügyelete kötelező.

4. Az uszoda szolgáltatásait - különösen az úszómedencék mélyvízi részeit - mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

5. Az úszómedencékben, ahol erre vonatkozó külön felhívás van kifüggesztve, fürdősapka használata mindenki számára kötelező.

6. Az úszómedencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vízének és a medencetér tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereltségéért, valamint a vízből mentettekhez az orvos kihívásáért - még akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát - az úszómester felelős.

7. A kölcsönzések (pl.: fürdősapka) csak a pénztárnál váltott kölcsönzési jegy ellenében, a bérleti díj befizetése mellett történhetnek. A tárgy kölcsönzése kizárólag egy napra történik.

8. Szervezett úszásoktatás csak az uszoda vezetőjével történt egyeztetés és az üzemeltetővel megkötött szerződés alapján, a házirendet betartva történhet.

9. A 14 év alatti gyermekek a gyógymedencét csak orvosi rendelvényre vehetik igénybe, az igénybevétel céljától függetlenül.

10. A gyógyvízben tartózkodás ajánlott időtartama egészséges fürdőzőkre vonatkozik, az ajánlott időtartam túllépésének veszélyét a fürdőző viseli. Az ajánlott időtartamot a medencéknél elhelyezett figyelmeztető táblák tartalmazzák.

11. A csúszdákat csak olyan személyek használhatják, akik életkoruk, vagy testmagasságuk révén megfelelnek az indító szakaszoknál megfelelt értékeknek.

12. A csúszdát nem használhatják csökkent látású, szédülékeny, vagy úszni nem tudó egyének, ittas vagy kábító hatású szert szedő személyek.

13. Az életkorra vagy testmagasságra vonatkozó követelményeket be kell tartani.

14. A pályát használni szándékozókat a pályára lépés előtt tájékoztatni kell a használat veszélyéről, és a pálya helyes használatának módjáról.

15. A személyzet felügyeli a pályák használatát, oktatásban részesíti a használókat, gondoskodik a pálya használatának zavartalanságáról, az érkezési vízterület szabaddá tételéről.

16. Segítséget nyújt az esetlegesen megsérült személyek, vagy rászorulók részére, szükség esetén leállítja a vízellátást.

17. A pálya műszaki állapotában beállt változásokat észleli és intézkedéseket tesz az estleges hibák kijavítására.


VI.  Vegyes rendelkezések:

1. A házirendben foglalt előírásokat mindenki köteles betartani. Aki az abban foglaltakat megsérti, vagy figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.

2. Azt a személyt aki a házirendet megsérti vagy a fürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.

3. A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó (üzemvezető, annak helyettese, úszómester stb.) hivatalos személynek minősül, és mint ilyet a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

4. A házirendet az uszoda jól látható helyén kell kifüggeszteni.

5. A Házirend szabályainak megtartásáért, illetőleg megtartásáért a fürdőüzem vezetője a felelős.

                                                                                                                   Kovacsics Imre
                                                                                          Rába Quelle Kft. ügyvezető igazgató