Adatkezelési tájékoztató

A Rába-Quelle Kft. mint az győri Gyógy-, Termál- és Élményfürdő üzemeltetője ezúton teszi közzé a Fürdőben elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket.

A Fürdő létesítménybe való belépéssel, a szolgáltatások igénybevételének megkezdésével a Fürdőbe látogató vendégek (a továbbiakban: „Látogatók”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy szolgáltatásaink igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő adatai:

Az adatok kezelője a létesítményt üzemeltető Rába-Quelle Kft.  („Adatkezelő”).

Székhelye: 9025 Győr, Fürdő tér 1.
Cégjegyzékszáma:  08 09 011147
Képviseli: Kovacsics Imre vezérigazgató
E-mail címe: info[at]rabaquelle[dot]hu
Telefonszáma: 06 96 514 900

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Fürdő területén kifüggesztve és a www.rabaquelle.hu weboldalon érhető el.

Az adatok feldolgozását Adatkezelő végzi.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra vonatkozó adatkezelési szabályok a Fürdő honlapján találhatóak.

Adatvédelmi tisztviselő:   

HHB Consulting Kft. 

Hajnerné dr. Horváth Barbara

9012 Győr, Tűzkő-kert utca 13.

0630/200-6347

dr.horvath.barbara@hhbconsulting.hu

Milyen esetekben és milyen személyes adatokat kérünk be a Látogatóktól?

  • Gyógyászati kezelések regisztrációjánál (OEP által támogatott kezelések esetén) a beteg neve, címe és TAJ száma kerül rögzítésre (illetve a hozott vény adatai).
  • Önkormányzatokkal és/vagy cégekkel/gazdasági társaságokkal kötött szerződés szerint: név, lakcím, nyugdíjas igazolvány szám, személyi igazolvány szám, TASZ vagy NYTSZ szám – az igazolványok bemutatása mellett az adatokat írásban rögzítjük.
  • Hotel vendégkönyvében: a vendégek neve, címe, elérhetősége, személyi igazolvány száma, jármű rendszáma.
  • Kérdőíves adatgyűjtés esetében – nyereményjátékkal összekötve, név és lakcím kerül bekérésre a Látogatótól. A kérdőívek kitöltése önkéntes.
  • A Fürdőben tartózkodó Látogatókról fénykép vagy videó felvétel készülhet. A felvételeket felhasználjuk honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon, hirdetési felületeken, újságokban, plakátokon, hirdetményeken, stb… A Látogatók a felvételek ilyen módon történő közzétételéhez kifejezetten hozzájárulnak, ezzel kapcsolatban semmilyen igénnyel nem lépnek fel a Fürdőt üzemeltető társasággal szemben, sem most, sem a jövőben.
  • Látogatóink a Vendégkönyvbe írt bejegyzéseik során is szolgáltatnak adatokat, általában nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet adnak meg.

Az adatkezelés célja és időtartama:

A fentiekben írt adatkezelések célja jogszabályi, szerződéses kötelezettségünk továbbá promóciós, elemzési és statisztikai célokat szolgál. Kérdőíveink kitöltése önkéntes, célja a meghirdetett nyereményjáték lebonyolítása, valamint az Rába-Quelle Kft. termékeivel és szolgáltatásaival, promócióival kapcsolatos véleménynyilvánítás, amennyiben a Látogató ehhez kifejezett hozzájárulását adta. A Látogató ehhez a kérdőív kitöltésével és annak ellenjegyzésével járul hozzá.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

A Látogató jogai a kezelt adataival kapcsolatban:

Adatkezelő a Látogató kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info[at]rabaquelle[dot]hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Rába-Quelle Kft. 9025 Győr, Fürdő tér 1. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Látogató jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a fent írt címek valamelyikén. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Látogató a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben a fent írt címeken, ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről és törli a Látogatót a nyilvántartásából.

A Látogató bármikor dönthet úgy, hogy a Rába-Quelle Kft. a továbbiakban ne küldjön részére tájékoztatókat, promóciós célú hirdetményeket. A Látogató az ilyen célú hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az info[at]rabaquelle[dot]hu e-mail címen, illetve a Rába-Quelle Kft. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követően a Látogató adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Látogatónak promóciós célú leveleket a továbbiakban nem küld.

A Fürdő használatával összefüggésben, egyébként gyűjtött információk:

Amennyiben a Látogató kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Látogatóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Látogató személy szerint beazonosítható lenne. Kivételt képeznek ez alól a Fürdőben esetlegesen készült fénykép és videó felvételek.

Adatbiztonság:

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Látogatók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő valamint az érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk az info[at]rabaquelle[dot]hu e-mail címre, vagy a Rába-Quelle Kft. 9025 Győr, Fürdő tér 1. postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.),
  • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Egyéb rendelkezések:

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Győr, 2015. augusztus 1.

Rába-Quelle Kft.
Adatkezelő